00:00 – 22:16 – Ñoâi Giaøy Khieâu Vuõ Cuûa Tí Coâ Nöông
An evil imp gives Smurfette dancing shoes and then tricks her into promising to marry him. All her little friends rush to her rescue and Papa Smurf magically puts the dancing shoes on the imp. He is forced to dance off into the night.

22:17 – 43:33 – Hieäp Só Tí Ñoâ
Sir Hefty discovers a wayward knight to help him defeat a dragon whose fire is threatening to destroy the forest. Alas, the knight proves to be a coward, leaving Hefty to prove just how brave he is when he sends the dragon away from Smurf Village.

43:34 – 55:06 – Söï Traû Thuø Cuûa Xì Trum
A war is raging in the Middle Ages. Knights in armor in hot pursuit inadvertently destroy the Smurfs’ Village so a small band of Smurfs decide to avenge this wrongdoing. Won’t Papa Smurf think this is too human-like a reaction?

Xem Thêm Video ►
Đăng ký Tại đây ►

Truy cập Trang web của Chúng tôi ►
Gặp các Xì Trum ►
Vui đùa và Trò chơi ►
Instagram ►

Cảm ơn vì tất cả sự ủng hộ của bạn, chúng tôi luôn cảm kích việc xếp hạng video và để lại bình luận!

Xì Trum
Sê-ri dành cho trẻ em này tiếp nối những cuộc phiêu lưu của các Xì Trum, những sinh vật màu xanh dương bé nhỏ sống tại một ngôi làng yên bình và cố gắng đánh lừa lão Gargamel xấu xa.

Nguồn: https://pub-ed-inquiry.org/

Xem thêm bài viết: https://pub-ed-inquiry.org/category/giai-tri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>