3 thoughts on “Giáo Trình Photoshop CC tiếng Việt EP4”

  • Quế Trân Vkook says:

    thầy ơi , thầy chỉ em cách cài đặt chỗ này được không .? chỗ layer đó , dưới chữ layed là normal nhưng tất cả các nút lệnh bên dưới layed em bấm không ăn gì hết . Chữ normal thậm chí còn bị mờ thể hiện cái nút không tồn tại được

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>