One thought on “Hàm lấy phần nguyên INT và Hàm chia lấy phần dư MOD”

  • Gypsum Ceiling says:

    Mình nghĩ để đếm ngày trong excel chúng ta nên lấy: ("Ngày sau" – "Ngày trước" + 1) thì kết quả mới chính xác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>