3 thoughts on “Hãy coi chừng bệnh ghẻ loét gây hại trên cây có múi”

  • Son Nguyen van says:

    Giữ được lứa lộc này của cây vải thì phải phun từ 2 đến 3 lần ( từ 60 ngàn tiền thuốc sâu/phuy + chi phí công cho mỗi lần phun). Nay phun 1 lần mà giữ được lộc thế này thì quá được. Thuốc lại ít độc với người.
    Đề nghị anh Duy:
    1- Phun thử nghiệm thêm một vài hộ khác rồi đưa lên cho chúng tôi xem thế nào nhé.
    2- Tên đề của Video cần sát thực tế hơn. Ví dụ: DIỆT SẠCH CÁC SÂU HẠI LỘC VẢI CHỈ 1 LẦN PHUN.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>