Bài hướng dẫn giải đề thi Power Point mẫu dành cho môn tin học đại cương và ôn thi Chứng chỉ B tin học.
Yêu cầu:
Dữ liệu:

Thí sinh sử dụng file Water.pptx thực hiện các yêu cầu sau:
Câu 1 (0.3 điểm): Chỉnh Themes sang mẫu có tên Gallery, Themes Font: Calibri
Câu 2 (0.3 điểm): Sử dụng chức năng Slide Master định dạng cho tất cả các trang nội dung có tiêu đề Font: Calibri (Headings) 40pt, in đậm, màu chữ Indigo, Accent 5, Darker 25%.
Câu 3 (0.3 điểm): Tại Slide 3 (Solutions), định dạng phần nội dung có dạng Font: Arial, size 28, in nghiêng,
Câu 4 (0.3 điểm): Mở silde 2 (Challenges), thực hiện các yêu cầu:
– Định dạng các gạch đầu dòng có dạng Star Bullets
– Định dạng khoảng cách giữa các dòng 1.5 line
Câu 5 (0.3 điểm): Mở Slide 4 (Windbreaks), định dang hình có chiều cao 4”, đổ bóng dạng Offset Bottom Right
Câu 6 (0.3 điểm): Mở Slide 6 (Water Cycle) thực hiện:
– Định dạng biểu đồ dạng Text Cycle, change colors: Colorful Range – Accent colors 2 to 3 và chiều cao 5”
Câu 7 (0.3 điểm): Đánh số trang cho toàn bộ slide trừ slide tiêu đề đầu tiên
Câu 8 (0.3 điểm): Tại Slide 7 (Water Consumption) thực hiện các yêu cầu:
– Chèn một bảng gồm 5 dòng, 5 cột có dạng: Medium Style 2 – Accent 1
– Định dạng cho dòng đầu tiên có màu nền Red
– Định dạng màu chữ màu trắng, font size dòng đầu tiên 26 px, các dòng còn lại 24 px
Câu 9 (0.3 điểm): Tại slide 3 (Solutions) tạo hiệu ứng chuyển slide dạng Push, trong vòng 2 giây tự động chuyển sang slide 4.
Câu 10 (0.3 điểm): Tại slide 4 (Windbreaks), định dạng tấm hình có hiệu ứng xuất hiện kiểu Wipe sau khi click chuột, sau 3 giây hình tự động biến mất

Nguồn: https://pub-ed-inquiry.org/

Xem thêm bài viết: https://pub-ed-inquiry.org/category/cong-nghe

5 thoughts on “Hướng dẫn giải đề thi mẫu Power Point Bài số 1 môn tin học đại cương và thi Chứng chỉ tin học”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>