3 thoughts on “Hướng Dẫn Trỏ Domain về hosting Bằng Nameserver.”

  • lânchánđời nguyễn says:

    sao tôi thấy ở phần A host trong dns zone thì chỉ hiện host dns và host ftp cùng trỏ tới 1 ipv4 và cả hai cùng kết nối đến port 1400 giao thức TTL là sao?Tôi có thiếu gì không mà sao hostinger nó cứ bảo "bạn chưa trỏ tên miền về namesever của chúng tôi…"rõ ràng nó tự trỏ ip hết rồi mà?

  • Đạt Đặng Thành says:

    mất thời gian bao lâu để domain nhận namesever của host anh nhỉ?
    đã trỏ namesever rồi thì có cần trỏ ip nữa k anh?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>