Chu Du:
* Skill: Đại Viêm Đế [Kế sách] Công kích toàn thể địch 2 lần. Lần 1 binh lực càng cao sát thương càng cao. Lần 2 binh lực càng thấp sát thương càng cao. Bản thân nhận hiệu ứng Hỏa Thần trong 3 lượt
* Hệ số dame: 21 -21
* Hiệu ứng: HỎA THẦN: Gia tăng 1,5 lần sát thương vào các đối tượng có debuff Thiên Hỏa (Lục Tốn, Mã Tốc) hoặc Thiêu Đốt (Quỷ Hào, Trương Nhiệm), mỗi lần công kích sẽ hồi phục thêm 25 sĩ khí, tối đa hồi phục 200 sĩ khí

source: https://pub-ed-inquiry.org

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://pub-ed-inquiry.org/category/du-lich/

One thought on “[NGỌA LONG REVIEW] Chu Du Đỏ: Dội bom nổ nát nhà Lữ Bố Lv 245 – Map Kỳ Binh – Lữ Bố tấn công”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>