2 thoughts on “Vlookup Giữa 2 File (Sử Dụng Các Hàm Trên 2 File Khác Nhau)”

  • Quỳnh Quỳnh says:

    Cho minh hỏi ở đối số Col_Index_num, nếu mình có ẩn bớt 1 số cột trước cột 12 ( cột M) như file bạn đang làm, thì đối số này vẫn là 12, hay phải thứ tự cột kể cả mình đã ẩn hay ko ẩn những cột trước đó?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>